รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  งบประมาณ 962,500.00 บาท เบิกจ่าย 265,400.00 บาท คงเหลือ 697,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 100,900.00 23  พ.ย. 2565
2 เดือนต.ค.65 67,600.00 23  พ.ย. 2565
3 เดือนพ.ย.65 96,900.00 23  พ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved