รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ (2,500) ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2566  งบประมาณ 3,667,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,667,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved