รายการเบิกจ่ายงบลงทุน
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มพนักงานราชการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565  งบประมาณ 1,462,190.00 บาท เบิกจ่าย 1,459,734.61 บาท คงเหลือ 2,455.39 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ค.-มิ.ย.65(บางส่วน) 6,057.17 9  ส.ค. 2565
2 เดือนก.ค.65(ตกเบิก) 481,774.21 9  ส.ค. 2565
3 เดือนส.ค.65 485,903.23 9  ส.ค. 2565
4 เดือนก.ย.65 486,000.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved