รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410048) ร.ร.บ้านกาบุ๊  งบประมาณ 400,000.00 บาท เบิกจ่าย 400,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านกาบุ๊ 400,000.00 12  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 200,000.00 17  มี.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 200,000.00 11  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved