รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410047) ร.ร.บ้านบริจ๊ะ  งบประมาณ 450,000.00 บาท เบิกจ่าย 450,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบริจ๊ะ 450,000.00 17  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 225,000.00 21  เม.ย. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 225,000.00 21  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved