รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) รายการ ค่าเครื่องแบบนักเรียน (500231)  งบประมาณ 8,041,770.00 บาท เบิกจ่าย 8,041,470.00 บาท คงเหลือ 300.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 8,041,770.00 8  เม.ย. 2565
2 รับคืนเงิน รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) -300.00 19  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved