รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำรายงานผลประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 3,985.00 บาท คงเหลือ 3,515.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 3,985.00 4  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved