รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)  งบประมาณ 119,060.00 บาท เบิกจ่าย 119,000.01 บาท คงเหลือ 59.99 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.65 17,000.01 17  ส.ค. 2565
2 เดือนส.ค.65 51,000.00 2  ก.ย. 2565
3 เดือนก.ย.65 51,000.00 29  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved