รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022  งบประมาณ 6,600.00 บาท เบิกจ่าย 6,140.00 บาท คงเหลือ 460.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ฮานีดา เมาะมิง 6,140.00 6  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved