รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยกา  งบประมาณ 56,160.00 บาท เบิกจ่าย 5,374.00 บาท คงเหลือ 50,786.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นางวนิดา อักษรถึง บย.9/65 10,274.00 8  เม.ย. 2565
2 รับคืนเงินลูกหนี้-นางวนิดา อักษรถึง บย.9/65 -4,900.00 23  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved