รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  งบประมาณ 51,490.00 บาท เบิกจ่าย 42,646.00 บาท คงเหลือ 8,844.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพิมพ์ชุดข้อสอบอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง(RT)/(NT) 4,833.00 16  มี.ค. 2565
2 ค่าจ้างพิมพ์ชุดข้อสอบด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย 8,883.00 18  มี.ค. 2565
3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา (NT) 6,820.00 21  เม.ย. 2565
4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา (NT) 7,060.00 21  เม.ย. 2565
5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 6,800.00 4  ส.ค. 2565
6 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลประเมินฯ (RT/NT) 8,250.00 24  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved