รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565  งบประมาณ 35,260,000.00 บาท เบิกจ่าย 34,897,946.90 บาท คงเหลือ 362,053.10 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนง.เดือนก.ค.65(บางส่วน) 10,607,263.36 6  ก.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนเดือนมิ.ย.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 1,800.00 8  ก.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนพนง.เดือนก.ค.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 18,000.00 8  ก.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนพนง.เดือนก.ค.65(เข้าใหม่ 4 ราย) 31,935.48 2  ส.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนพนง.เดือนส.ค.65 12,118,603.06 9  ส.ค. 2565
6 ค่าตอบแทนพนง.เดือนก.ย.65+ค่าครองชีพ 12,120,345.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved