รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (32061)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (Q2653)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) (700011) (ง 241/ว4717 (ครั้งที่ 22) ครั้งที่ 6/2565 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  255,000.00  0.00  0.00  0.00  255,000.00 0.00
- รวม  255,000.00  0.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  255,000.00  0.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved