รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบประมาณ 4,570,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,570,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ทุนภูมิทายาท 4,570,000.00 18  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved