รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งบประมาณ 590,000.00 บาท เบิกจ่าย 590,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารกลางวัน รร.บ้านเขาตันหยงฯ 590,000.00 20  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved