รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,665.00 บาท คงเหลือ 1,335.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.ณฐมน หมื่นเพชร 4,375.00 10  เม.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ณฐมน หมื่นเพชร 4,290.00 8  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved