รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154)  งบประมาณ 4,822,880.00 บาท เบิกจ่าย 4,822,880.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4,822,880.00 27  ต.ค. 2565
2 รับคืนเงิน รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) -101.50 15  ก.พ. 2566
3 รับคืนเงิน รร.บ้านปาลอบาต๊ะ -154.00 23  ก.พ. 2566
4 รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ)/บ้านปาลอบาต๊ะ 255.50 12  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved