รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  งบประมาณ 5,103,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,097,000.00 บาท คงเหลือ 6,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 5,103,000.00 18  ส.ค. 2566
2 รร.บ้านฮููแตทูวอ -1,000.00 5  ก.ย. 2566
3 รร.บ้านโคกแมแน -500.00 5  ก.ย. 2566
4 รร.บ้านไอร์แยง -500.00 6  ก.ย. 2566
5 รร.บ้านปลักปลา -2,000.00 7  ก.ย. 2566
6 รร.บ้านโคกพะยอม -1,500.00 8  ก.ย. 2566
7 รร.บ้านทำเนียบ -500.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved