รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 5 รายการ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและสถานศึกษาประกอบการ  งบประมาณ 53,701.00 บาท เบิกจ่าย 53,701.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 53,701.00 3  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved