รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน (100154)  งบประมาณ 1,893,425.00 บาท เบิกจ่าย 1,893,425.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,893,425.00 18  ม.ค. 2566
2 รับคืนเงิน รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) -43.50 15  ก.พ. 2566
3 รับคืนเงิน รร.บ้านปาลอบาต๊ะ -66.00 23  ก.พ. 2566
4 รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ)/บ้านปาลอบาต๊ะ 109.50 12  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved