รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ  งบประมาณ 41,432.00 บาท เบิกจ่าย 41,432.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 41,432.00 8  ธ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved