รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)  งบประมาณ 1,961,280.00 บาท เบิกจ่าย 1,961,280.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 243,000.00 17  พ.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 7,290.00 17  พ.ย. 2565
3 เดือนพ.ย.65 243,000.00 17  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 7,290.00 17  พ.ย. 2565
5 ค่าจ้างเหมาเดือนต.ค.65(จ้างใหม่) 36,000.00 17  พ.ย. 2565
6 ค่าจ้างเหมาเดือนพ.ย.65(จ้างใหม่) 36,000.00 1  ธ.ค. 2565
7 เดือนธ.ค.65 243,000.00 8  ธ.ค. 2565
8 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 7,290.00 8  ธ.ค. 2565
9 ค่าจ้างเหมาเดือนธ.ค.65(จ้างใหม่) 45,000.00 3  ม.ค. 2566
10 เดือนม.ค.66 243,000.00 10  ม.ค. 2566
11 ประกันสังคมเดือนม.ค.66 12,150.00 10  ม.ค. 2566
12 ค่าจ้างเหมาเดือนม.ค.66(จ้างใหม่) 45,000.00 1  ก.พ. 2566
13 เดือนก.พ.66 243,000.00 14  ก.พ. 2566
14 ประกันสังคมเดือนก.พ.66 12,150.00 14  ก.พ. 2566
15 ค่าจ้างเหมาเดือนก.พ.66(จ้างใหม่) 45,000.00 1  มี.ค. 2566
16 เดือนมี.ค.66 243,000.00 15  มี.ค. 2566
17 ประกันสังคมเดือนมี.ค.66 12,150.00 15  มี.ค. 2566
18 เดือนมี.ค.66(จ้างใหม่) 45,000.00 3  เม.ย. 2566
19 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 192,960.00 11  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved