รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)  งบประมาณ 2,340,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,340,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 8  พ.ย. 2565
2 เดือนต.ค.65 347,500.00 8  พ.ย. 2565
3 เดือนต.ค.65(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) 67,500.00 17  พ.ย. 2565
4 เดือนต.ค.65(ครูวิทย์คณิต) 27,500.00 17  พ.ย. 2565
5 เดือนพ.ย.65 440,416.67 17  พ.ย. 2565
6 เดือนพ.ย.65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 329,750.00 1  ธ.ค. 2565
7 เดือนพ.ย.65(นักการภารโรงเข้าใหม่ 1 ราย) 833.33 1  ธ.ค. 2565
8 รับคืนเงินเดือนพ.ย.65(นายซูไฮมี เจ๊ะอุเซ็ง) -166.67 2  ธ.ค. 2565
9 เดือนธ.ค.65 447,500.00 8  ธ.ค. 2565
10 เดือนธ.ค.65(ครูอิสลามแบบเข้ม) 331,048.39 3  ม.ค. 2566
11 รับคืนเงินครูวิทย์คณิตเดือนธ.ค.65(นส.นิฟีร์ยัล สะมาแอ) -1,935.48 29  ธ.ค. 2565
12 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 17,553.76 21  ก.พ. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved