รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)  งบประมาณ 147,400.00 บาท เบิกจ่าย 147,333.34 บาท คงเหลือ 66.66 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ย.65 11,333.34 1  ธ.ค. 2565
2 เดือนธ.ค.65 34,000.00 3  ม.ค. 2566
3 เดือนม.ค.66 34,000.00 3  ก.พ. 2566
4 เดือนก.พ.66 34,000.00 2  มี.ค. 2566
5 เดือนมี.ค.66 34,000.00 4  เม.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved