รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,638.00 บาท คงเหลือ 2,362.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางศิรประภา เซ้งเถียร 2,638.00 9  พ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved