รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 3,348,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,348,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 1,116,000.00 4  พ.ย. 2565
2 เดือนพ.ย.65 1,116,000.00 1  ธ.ค. 2565
3 เดือนธ.ค.65 1,116,000.00 3  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved