รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (4 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 110,700.00 บาท เบิกจ่าย 110,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 18,000.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 540.00 26  ต.ค. 2565
3 เดือนพ.ย.65 18,000.00 14  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 540.00 14  พ.ย. 2565
5 เดือนธ.ค.65 36,000.00 8  ธ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 1,080.00 8  ธ.ค. 2565
7 เดือนม.ค.66 36,000.00 26  ม.ค. 2566
8 ประกันสังคมเดือนม.ค.66(บางส่วน) 540.00 26  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved