รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  งบประมาณ 1,854,225.00 บาท เบิกจ่าย 1,854,225.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.65 594,000.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.65 17,820.00 26  ต.ค. 2565
3 เดือนพ.ย.65 594,000.00 14  พ.ย. 2565
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65 17,820.00 14  พ.ย. 2565
5 เดือนพ.ย.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 3,000.00 1  ธ.ค. 2565
6 ประกันสังคมเดือนพ.ย.65(เข้าใหม่ 1 ราย) 90.00 1  ธ.ค. 2565
7 เดือนธ.ค.65 603,000.00 8  ธ.ค. 2565
8 ประกันสังคมเดือนธ.ค.65 18,090.00 8  ธ.ค. 2565
9 เดือนม.ค.66(บางส่วน) 6,405.00 26  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved