รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา สพป. นราธิวาส เขต 1  งบประมาณ 56,141.94 บาท เบิกจ่าย 40,076.00 บาท คงเหลือ 16,065.94 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง 40,076.00 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved