รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.บ้านหัวเขา่  งบประมาณ 85,000.00 บาท เบิกจ่าย 85,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ 41,480.00 21  ก.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน-นส.สุดารัตน์ ลักขษร 43,520.00 25  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved