รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.บ้านค่าย  งบประมาณ 139,000.00 บาท เบิกจ่าย 139,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายอมร นาคปก บย.59/66 87,210.00 13  ก.ย. 2566
2 ค่าซื้อต้นไม้ 51,790.00 18  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved