รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566  งบประมาณ 283,990.00 บาท เบิกจ่าย 207,025.00 บาท คงเหลือ 76,965.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นางวนิดา อักษรถึง บย.53/66 7,200.00 5  ก.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวนิดา อักษรถึง 3,990.00 8  ก.ย. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 48,260.00 8  ก.ย. 2566
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา 13,680.00 12  ก.ย. 2566
5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา 10,260.00 12  ก.ย. 2566
6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ(ชดใช้เงินทดรอง) 43,715.00 13  ก.ย. 2566
7 ค่าจ้างออกข้อสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา 43,800.00 14  ก.ย. 2566
8 รับคืนเงินลูกหนี้-นางวนิดา อักษรถึง บย.53/66 -2,400.00 13  ก.ย. 2566
9 ค่าล่วงเวลา-นางวนิดา อักษรถึง 8,000.00 17  ก.ย. 2566
10 ค่าล่วงเวลา-นางวนิดา อักษรถึง 10,200.00 20  ก.ย. 2566
11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินภาค ข คัดเลือกผอ.รร. 6,210.00 27  ก.ย. 2566
12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินภาค ค คัดเลือกผอ.รร. 870.00 27  ก.ย. 2566
13 ค่าล่วงเวลา-นางวนิดา อักษรถึง 6,560.00 27  ก.ย. 2566
14 ค่าล่วงเวลา-นางวนิดา อักษรถึง 3,780.00 27  ก.ย. 2566
15 ค่าตอบแทนกรรมการ-นางวนิดา อักษรถึง 2,900.00 27  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved