รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 136,858.06 บาท เบิกจ่าย 136,858.06 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำสื่อ 65 พรรษา รร.บ้านเขาตันหยงฯ 136,858.06 21  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved