รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566  งบประมาณ 5,925,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,840,629.04 บาท คงเหลือ 84,370.96 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 1,908,870.97 3  ส.ค. 2566
2 เดือนส.ค.66 1,989,677.42 1  ก.ย. 2566
3 รับคืนเงินอิสลามแบบเข้มเดือนส.ค.66(จำนวน 5 ราย) -2,419.35 5  ก.ย. 2566
4 เดือนก.ย.66 1,875,000.00 14  ก.ย. 2566
5 เดือนก.ย.66(เพิ่มเติม) 69,500.00 24  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved