รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,990.00 บาท คงเหลือ 1,010.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ฮานีดา เมาะมิง 5,990.00 11  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved