รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,880.00 บาท คงเหลือ 1,120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.อรสุธี คงมา 5,285.00 9  ก.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 2,535.00 16  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างทำโล่และประเมินผล 1,060.00 20  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved