รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566  งบประมาณ 1,989,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,989,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 666,000.00 3  ส.ค. 2566
2 เดือนส.ค.66 662,806.46 1  ก.ย. 2566
3 เดือนก.ย.66(บางส่วน) 660,793.54 14  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved