รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่้ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566   งบประมาณ 1,899,450.00 บาท เบิกจ่าย 1,899,450.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 603,000.00 25  ก.ค. 2566
2 ประกันสังคมเดือนก.ค.66 30,150.00 25  ก.ค. 2566
3 เดือนส.ค.66 603,000.00 15  ส.ค. 2566
4 ประกันสังคมเดือนส.ค.66 30,150.00 15  ส.ค. 2566
5 เดือนก.ย.66 603,000.00 10  ก.ย. 2566
6 ประกันสังคมเดือนก.ย.66 30,150.00 10  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved