รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉเพาะกิจพิเศษ ร.ร. บ้านบูเกะบากง  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 12,000.00 22  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved