รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาโครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566  งบประมาณ 3,330,600.00 บาท เบิกจ่าย 3,323,816.13 บาท คงเหลือ 6,783.87 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 1,095,300.00 3  ส.ค. 2566
2 เดือนส.ค.66 1,112,516.13 1  ก.ย. 2566
3 เดือนก.ย.66 1,116,000.00 14  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved