รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 135,000.00 บาท เบิกจ่าย 132,580.65 บาท คงเหลือ 2,419.35 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.ค.66 30,000.00 22  ส.ค. 2566
2 เดือนก.ค.66 12,580.65 1  ก.ย. 2566
3 เดือนส.ค.66 15,000.00 13  ก.ย. 2566
4 เดือนส.ค.66 30,000.00 13  ก.ย. 2566
5 เดือนก.ย.66 30,000.00 19  ก.ย. 2566
6 เดือนก.ย.66 15,000.00 19  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved