รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (CODING)  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,830.00 บาท คงเหลือ 1,170.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุ-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง 1,150.00 16  ก.ย. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.รอซีด๊ะ เฮ็ง 2,680.00 27  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved