รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียม รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 16,600.00 บาท เบิกจ่าย 9,252.00 บาท คงเหลือ 7,348.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 9,252.00 7  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved