รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และการเขียนรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,938.00 บาท คงเหลือ 4,062.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 10,938.00 20  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved