รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2566)  งบประมาณ 75,000.00 บาท เบิกจ่าย 75,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนพ.ค.66 15,000.00 10  ก.ค. 2566
2 เดือนมิ.ย.66 15,000.00 10  ก.ค. 2566
3 เดือนก.ค.66 15,000.00 3  ส.ค. 2566
4 เดือนส.ค.66 15,000.00 1  ก.ย. 2566
5 เดือนก.ย.66 15,000.00 20  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved