รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Asessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบประมาณ 45,000.00 บาท เบิกจ่าย 45,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ บย.117/66 28,690.00 8  มิ.ย. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 320.00 13  มิ.ย. 2566
3 ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 5,350.00 16  มิ.ย. 2566
4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 5,320.00 15  ส.ค. 2566
5 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 5,320.00 13  ก.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved