รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  งบประมาณ 2,332,497.00 บาท เบิกจ่าย 2,332,497.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 444,996.24 12  พ.ค. 2566
2 เดือนพ.ค.66 444,193.55 12  พ.ค. 2566
3 เดือนเม.ย.66(อิสลามแบบเข้ม) 327,500.00 19  พ.ค. 2566
4 เดือนพ.ค.66(อิสลามแบบเข้ม) 327,500.00 1  มิ.ย. 2566
5 รับคืนเงินธุรการ รร.เดือนพ.ค.66(15,000) -1,129.03 31  พ.ค. 2566
6 เดือนมิ.ย.66 440,000.00 13  มิ.ย. 2566
7 เดือนมิ.ย.66(อิสลามแบบเข้ม) 330,000.00 3  ก.ค. 2566
8 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 19,436.24 25  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved