รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งวดที่ 3 งวดเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566   งบประมาณ 3,348,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,348,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66 1,113,000.00 19  พ.ค. 2566
2 เดือนพ.ค.66 1,107,000.00 1  มิ.ย. 2566
3 เดือนมิ.ย.66 1,107,300.00 3  ก.ค. 2566
4 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 20,700.00 3  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved