รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  งบประมาณ 16,000.00 บาท เบิกจ่าย 16,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.แวปาตีเม๊าะ หามะ บย.28/66 13,000.00 1  มิ.ย. 2566
2 ค่าซื้อวัสดุ 3,000.00 13  มิ.ย. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved