รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566)  งบประมาณ 968,400.00 บาท เบิกจ่าย 968,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนเม.ย.66(บางส่วน) 50,040.00 11  เม.ย. 2566
2 ประกันสังคมเดือนเม.ย.66 12,150.00 11  เม.ย. 2566
3 เดือนเม.ย.66(จ้างใหม่) 45,000.00 1  พ.ค. 2566
4 เดือนพ.ค.66 243,000.00 12  พ.ค. 2566
5 ประกันสังคมเดือนพ.ค.66 12,150.00 12  พ.ค. 2566
6 เดือนพ.ค.66(จ้างใหม่) 45,000.00 1  มิ.ย. 2566
7 เดือนมิ.ย.66 243,000.00 13  มิ.ย. 2566
8 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.66 12,150.00 13  มิ.ย. 2566
9 เดือนมิ.ย.66(จ้างใหม่) 45,000.00 3  ก.ค. 2566
10 เดือนก.ค.66 243,000.00 26  ก.ค. 2566
11 ประกันสังคมเดือนก.ค.66 12,150.00 26  ก.ค. 2566
12 เดือนก.ค.66(บางส่วน) 5,760.00 3  ส.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved